ჩვენ გთავაზობთ:

ტრენინგებს, სემინარებს, კონფერენციებს, ვებინერებს, ადგილობრივ და
საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ბიზნესის მართვის სფეროში

● სამუშაო ღირებულებების განსაზღვრა
● პროფესიული სტანდარტების შექმნა
● გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევების განვითარება
● პროფესიული ცოდნისა და უნარების განვითარება
● მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართებაში საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ქვეყნაში შექმნილი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
გათვალისწინებით;
● სოფლად ქალთა კოოპერატივების, კლასტერული საწარმოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
● საქართველოს რეგიონებში ინოვაციური ბიზნესინკუბატორების ქსელის შექმნა და განვითარება

ტრენინგები საკუთარი ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციის მოზიდვისათვის

● ვისწავლოთ ფინანსების მართვა,
● ბაზრისა და გაყიდვების სტრატეგია;
● გამოვიმუშაოთ პირადი და სოციალური უნარები;
● როგორ შევქმნათ ბიზნესმოდელები და დავადგინოთ მომხმარებლები, ან სამიზნე ჯგუფები;
● როგორ უნდა შევიმუშაოთ მარკეტინგული სტრატეგია.

ტრენინგების ძირითადი თემებია:

გეგგგ● სამეწარმეო კანონმდებლობა და საგადასახადო კოდექსი;
● მარკეტინგის საფუძვლები და მენეჯმენტის უნარ-ჩვევები;
● ღირებულების ჯაჭვის კონცეფცია და ბიზნეს-გეგმის შემუშავება;
● „ქოუჩინგი”, ინფორმაციის მიწოდება და ტრენინგი Mentoring & coaching
● ფინანსური დაგეგმვა, აღრიცხვა- დაანგარიშგება;
● ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების მოძიება;
● საინფორმაციო სესიები ბიზნესის რეგისტრაციასა და საბანკო პროდუქტებზე;
● ციფრული უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
● ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების უპირატესობები (DCFTA);
● კლასტერების ჩამოყალიბება და განვითარება;
● სოციალური მეწარმეობა;
● სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი;
● მწვანე ზრდა და ცირკულარული ეკონომიკა;
● ქალთა გაძლიერების პრინციპები(WEPs);
●  გენდერული თანასწორობა და ეკონომიკური გაძლიერება;
● მცირე მეწარმეობა და მენტორობა ახალი უნარების განვითარებისათვის;
● მენტორობის სერვისიქალი მეწარმეებისთვის, რომელიც ეხმარება მათ ბიზნესსაქმიანობის წარმართვაში, საბანკო
კრედიტის აღება-მართვასთან ერთად;
● პირადი ინიციატივის ტრენინგები პროაქტიურობასა და სიმტკიცის დემონსტრირებაზე, შეიძლება დაგეხმაროთ,
რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ COVID-19-ით გამოწვეულ უარყოფით ეკონომიკურ შედეგებს

                  ყველა  ტრენინგი      არის   სერთიფიცირებული 

გჭირდებათ კონკრეტულ საკითხზე კონსულტაცია /ტრენინგი/პროფესიული სწავლება?
შეიტყვეთ რომელ პროგრამებსა და კურსებზე არის ხელმისაწვდომობა და გაიარეთ რეგისტრაცია

პროფესიული სწავლება

ბიზნეს განათლება