• ქვეყანაში ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა;
  • ქალთა ჩართულობის გაზრდა ეკონომიკური განვითარების პროცესებში  , სამეწარმეო კანონმდებლობის შემუშავებასა და სრულყოფაში;
  • ქალთა სამეწარმეო პოტენციალის გამოყენების გაუმჯობესებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა გლობალური კონკურენციის გათვალისწინებით;
  • გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა;
  •  საქართველოს რეგიონებში აგრო  სექტორში დასაქმებულ  ქალთა   კლასტერული გაერთიანებების  შექმნა და განვითარება.