პროექტის დასახელება

თარიღი

პატიმარ,ყოფილ პატიმარ და პრობაციონერ ქალთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა კანონმორჩილი ცხოვრებისათვის–ევროკავშირი(ENPI)

2013-2015

სოფლად ბიზნეს განათლების ხელშეწყობა

2014