მონაწილეობა მაღალი დონის კონფერენციებსა – ფორუმებში

შეხვედრები მეწარმეებთან