პროექტის დასახელება

თარიღი

კოვიდ-19 ეპიდაფეთქების წინაშე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობა.- ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტი-2021

პროქტი ითვალისწინებდა კოვიდ-19-ის  გავრცელების თავიდან აცილებისა და ზემოქმედების შესაკავებლად საპატიმრო დაწესებულებებში შესაბამისი აღჭურვილობის მიწოდებას.

უსახლკარო ძალადობის, სტიგმისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლი ქალი მსჯავრდებულების ფიზიკური გადარჩენისა და სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობა  Covid-19 პანდემიის რთულ პერიოდში    -ღია საზოგადოების ფონდი (OSFG) -2020-2021

პროექტი ითვალისწინებდა უსახლკარო ყოფილ პატიმარ და პრობაციონერ ქალთა სასიცოცხლო ინტერესების მხარდაჭერას   სერვისების მიწოდების საშუალებით . 

პროქტის შედეგად უსახლკარო ყოფილი პატიმარი და პრობაციონერი ქალები შეიძენენ შრომითი მოწყობისათვის საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენის უნარ-ჩვევებს ,დაეუფლებიან სხვადასხვა პროფესებს და თვითდასაქმდენიან .ისინი  უზრუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრისით , რაც ხელსშეუწყობს მათ სოციალურ ადაპტაციას საზოგადოებაში.

 წამებისა და ძალადობის მსხვერპლ მსჯავრდებულ ქალთა რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის მხარდაჭერა-EU / EIDHR / ENPI -2017-2019

პროექტის შედეგად 350 წამებისა და ძალადობის მსხვერპლ მსჯავრდებულ ქალმა აიმაღლა ცოდნის დონე ადამიანის უფლებებსა და ძირითადი თავისუფლებების საკითხებში,მიიღო ბიზნეს და პროფესიული განათლება,წამოიწყო საკუთარი ბიზნესი და   დასაქმდა.

ქალთა მეწარმეობის განვითარება ,რეალობა და პერსპექტივები-

ფრიდრიხ-ებერტ-სტიფუნგი (FES)-2019

პროექტი ითვალისწინებდა კვლევის ჩატარებას,რომლის მიზანი იყო მეწარმე ქალთა საკუთრებაში მყოფი საწარმოების შესახებ მონაცემების მოპოვება, ასევე იმ პრობლემების და საჭიროებების გამოვლენა, რაც იწვევს ბიზნეს სექტორში ქალების დაბალი აქტივობას.

ქალთა სამეწარმეო საქმიანობის განვითარება რეგიონული ქსელის მეშვეობით- EU / ERASMUS + ,EFEB Network -2017-2018

პროექტი ითვალისწინებდა ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობას, ბიზნეს განათლებას , ახალი ტექნოლოგიების დაუფლებას ,დისტანციური სწავლების დანერგვასდა   რეგიონალური ქსელის შექმნას.

 მონიტორინგსა და შეფასების გაუმჯობესების მიზნით ტექნიკური დახმარების გაწევა –TBSC საკონსულტაციო / / USAID HICD PLUS

2011-2013

პატიმარი ქალების რესოციალიზაციის მხარდაჭერა – ევროკავშირის (EIDHR)

2011-2013

ქალები სოფლად-ინოვაციური სამეწარმეო ტრენინგები ქალ ფერმერებისათვის –ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელსეწყობა- USAID / EPI

2011-2013

საქართველოში აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმის ხელშეწყობა • ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში

2011-2012

ახალგაზრდა დევნილ ქალთა საინფორმაციო და სამოქალაქო ცნობიერების ხელშეწყობა დასაქმებისა და თვითდასაქმებისათვის “მსოფლიო ბანკის

2010-2011

რეგიონული სემინარი „ქალთა გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის “, CESO / SAKO კანადა

2010

გორის რეგიონში აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობა-სამებაღეო პროდუქცია და მარკეტინგული Scheme-CESO/SAVO, კანადა

2009

გორის ბიზნეს ინკუბატორი იძულებით გადაადგილებული ქალებისათვის– USAID/SME support project

2009

სოციალური ინტეგრაცის ხელშეწყობა– PRL/NORLAG

2008-2009

მაღალმთიანი რეგიონის ზემო სვანეთის განვითარება–ტურიზმის ხელშეწყობა „სვანეთის საგანძური“–USAID/SME support project

2009

ზემო სვანეთში ქალთა სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის–მსოფლიო ბანკი

2009