რას ვაკეთებთ ჩვენ.....

 ვატარებთ ტრენინგებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ბიზნესის მართვის სფეროში :

 ვატარებთ პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს;

 ვუზრუნველყოფთ სამეწარმეო გამოცდილების შეძენას მომსახურების სფეროს ისეთ დარგებში ,როგორიცაა

ჩვენ გთავაზობთ:

ჩვენ ხელს ვუწყობთ შემდეგ საქმიანობას: