პატიმარ ქალთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა

პატიმარ ქალთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა გენდერული ცნობიერების ამაღლების საშუალებით და მათი სპეციფიკური საჭიროებების უზრუნველყოფა

ბიზნეს ტრენინგის კურიკულუმი

ბიზნეს პროცესი არის მომხმარებელთათვის გარკვეული პროდუქტის ან მომსახურების შექმნისაკენ მიმართული ურთიერთდაკავშირებული ღონისძიების ან ამოცანების გარკვეული ერთობლიობა.

,,პატიმარ ქალთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა”

პატიმარ ქალთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა და გენდერულად სპეციფიური საჭიროებების უზრუნველყოფა, მასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების საშუალებით;

აღმოსავლეთის პარტნიორობა და სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ელემენტები საქართველოში

კვლევა შესრულებულია ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში _ აღმოსავლეთის პარტნიორობის განხორციელების ხელშეწყობა საქართველოში...

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკა საქართველოში

განაცხადში განხილულია მცირე და საშუალო მეწარმეობის პრობლემათა სპექტრი ,რომელიც აფერხებს აღნიშნული სექტორის განვითარებას , უარყოფით ზეგავლენას ახდენს საშუალო კლასის...

ასოციაცია "ქალი და ბიზნესი" - ბუკლეტი

არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ასოციაცია "ქალი და ბიზნესი" ხელს უწყობს ნცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას.

მხატვრული თექა

მხატვრული თექა - შემოქმედება ღირსებისათვის