პროექტის დასახელება

თარიღი

მონიტორინგსა და შეფასების გაუმჯობესების მიზნით ტექნიკური დახმარების გაწევა –TBSC საკონსულტაციო / / USAID HICD PLUS

2011-13

პატიმარი ქალების რესოციალიზაციის მხარდაჭერა – ევროკავშირის (EIDHR)

2011-2013

ქალები სოფლად-ინოვაციური სამეწარმეო ტრენინგები ქალ ფერმერებისათვის –ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელსეწყობა- USAID / EPI

2011-2013

საქართველოში აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმის ხელშეწყობა • ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში

2011-2012

ახალგაზრდა დევნილ ქალთა საინფორმაციო და სამოქალაქო ცნობიერების ხელშეწყობა დასაქმებისა და თვითდასაქმებისათვის "მსოფლიო ბანკის

2010-2011

რეგიონული სემინარი „ქალთა გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის ", CESO / SAKO კანადა

2010

გორის რეგიონში აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობა-სამებაღეო პროდუქცია და მარკეტინგული Scheme-CESO/SAVO, კანადა

2009

გორის ბიზნეს ინკუბატორი იძულებით გადაადგილებული ქალებისათვის– USAID/SME support project

2009

სოციალური ინტეგრაცის ხელშეწყობა– PRL/NORLAG

2008-2009

მაღალმთიანი რეგიონის ზემო სვანეთის განვითარება–ტურიზმის ხელშეწყობა „სვანეთის საგანძური“–USAID/SME support project

2009

ზემო სვანეთში ქალთა სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის–მსოფლიო ბანკი

2009