ჩვენი მიზანი

ასოციაცია ქალი და ბიზნესი - ხელს უწყობს მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, ქალთა ჩართულობის გაზრდას ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მათი უფლებების დაცვასა და გენდერული თანასწორობის მიღწევას ეკონომიკური და სამართლებრივი ცოდნის ამაღლების, საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების, ბიზნეს და პროფესიული მომზადების პროგრამების მეშვეობით, დასაქმებისა და თვითდასაქმების მხარდაჭერისათვის.

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: